מליאת המועצה


מועצה אזורית פועלת מכוחה של פקודת המועצות המקומיות ועל פיה פירסם שר הפנים את צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות). שיטת העבודה של מועצה אזורית היא שיטה דו-רובדית (מועצה אזורית וועד מקומי). על מנת לאפשר לוועד המקומי לפעול, חייבת המועצה לאשר האצלת סמכויות לכל ועד מקומי. ועד זה רשאי לפעול אך ורק בתחומים שבהם הוענקו לו סמכויות.ת.

המועצה היא "בית הנבחרים" המקומי, כלומר: המוסד העליון של הרשות המקומית או היישוב. זהו הגוף אשר מוסמך יותר מכל גורם מקומי אחר לקבוע את תנאי החיים במקום ולהשפיע על איכותם.

תפקידי מליאת המועצה

בחירה ומינוי חברים בוועדות
האצלת סמכויות ותפקידים של ראש הרשות
אישור צו מיסים של המועצה
אישור תקציבי המועצה והוועדים המקומיים
קבלתם לעבודה או פיטורין של עובדים סטאטוטוריים
(מזכיר, גזבר, יועץ משפטי, מהנדס ומנהל מחלקת חינוך)
קביעת עקרונות מדיניותה של הרשות, תוכנית העבודה שלה וענייניה הכספיים
ניהול מקרקעי הרשות
הקמת תאגידים עירוניים

רשימת חברי המליאה
רחמים יונה – יו"ר
עטרה מרכוס – סגנית הממונה על המחוז במשרד הפנים
מיכאל גיא – סגן מנהל מחוז במשרד השיכון
אילן ישורון – מנהל חטיבת פיקוח רשות מקרקעי ישראל
מוחמד הוואשלה – נציג ישוב קסר-אסר
בנימין סימן טוב – הממונה על המחוז במשרד הכלכלה
תמי שאולקר – סגנית מנהל מחוז במשרד החקלאות
ישראל בודיק – מנהל מחוז משרד הרווחה
מוחמד אבו קרינאת – נציג ישוב אבו קרינאת

 

לייבסיטי - בניית אתרים