אל עזאזמא א'

אל עזאזמא א'
ישוב:ביר הדאג´
רשות:נווה זוהר
סמל:618702
מנהל:אלחממדה אחמד
בעלי תפקידים נוספים:מפקח/מדריך: עמור סלימאן
טלפון:050-7643759
פקס:050-6532134
מען למכתבים:ת.ד. 5818, באר שבע, מיקוד 84154