הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
סגור תפריט

האגף לפיתוח חקלאי ומוניציפאלי

​התחום המוניציפאליהאגף לפיתוח חקלאי ומוניציפאלי
מטרות התחום המונ​יציפאלי

ליווי ועדי הישובים והעצמה לקראת שלבי העברת סמכויות מהמועצה לוועדים שנבחרו .

עידוד הועדים ללקיחת אחריות על חלק מהשירותים  המוניציפאליים בישובים .

פיתוח שירותים נוספים על פי הצרכים המתאמים לכל ישוב .

האגף המוניציפלי מהווה גורם מתאם, מקשר, מייעץ בין התושבים למועצה ובין מוסדות וגופים ממלכתיים  

​תחומי הפעילות של האגף המוניציפאלי

שיפור הידע המקצועי של חברי הועדים באמצעות  כנסים ,השתלמויות וימי עיון .

קביעת ישיבות  לועדי הישובים לתיאום והגברת שיתוף הפעולה בן חברי הועד למועצה .

תיאום אל מול משרדי הממשלה השונים ובהם משרד הפנים תחום רשויות מקומיות . 

ליווי הועדים בתהליכי  ארגון לקראת הקמת ועדות משנה ואופן הפעלתם על ידי חברי ועדי הישובים , לצורך קידום והפעלת נושאים שונים בישוב .

שיתוף פעולה וקשר צמוד עם ראשי  הועדים .

תחום זה יקבל משנה חשיבות לאור בחירת ועדי ישובים חדשים וליווי פעילותם .

 

טיפול במערך המים
טיפול בנושאי מים של המועצה מול רשות המים , ליווי חברת מימי הנגב , קשר מול חברת מקורות בנושאי חיבורים וצריכות וכו'.

טיפול בפניות של תושבים לבעיות אל מול קבלן אספקת המים .

 

ועדה חקלאית :

מטרות :

במסגרת המועצה פועלת ועדה חקלאית על פי חוק .

קידום פיתוח מקורות תעסוקה לטובת אוכלוסיית ישובי  המועצה .

במגוון ענפים ובהם חקלאות ,תעשיה ומלאכה ועסקים קטנים .

כמועצה אזורית ייחודית  ליישובים כפריים אשר פרנסתם מבוססת גם  על חקלאות גידול צאן ,

רבה החשיבות של פעילות בתחומי פיתוח וקידום הענף מחקלאות מסורתית לענף כלכלי מתקדם המספק פרנסה לעוסקים בו .

ענף הצאן ,קידום פרויקט מכלאות צאן

פרויקטים לפיתוח והקמת בתי צמיחה בעורף החקלאי בישוב ביר הדאג'

בחינת קידום פרו' חלב נאקות

 

תחומי פעילות

האגף  מטפל בנושאים השוטפים הקשורים לחקלאות :

המלצה להקצאת מים לבעלי עדרים

הכוונה וליווי למגדלים .

מייצג את האזור ותושבי המועצה  מול כל הגורמים המוסדיים קרי , משרד-החקלאות, נציבות המים ,רשות הבדואים וכו'.

יזום של פרויקטים חדשים היכולים לתרום לפיתוח החקלאות לטובת אוכלוסיית המגזר .

השתלמויות ומי עיון מקצועיים בשיתוף שה"מ ומשרד החקלאות .
ארגון קורסים, ימי עיון וסיורים.

פעילות לליווי יזמים  למשרד החקלאות המתמחה במגזר הבדואי.

מנהלת אזורי תעשיה .

על פי החלטות ממשלה , ונתקבלה הרשאה לטובת פיתוח אזורי תעשיה  ומנהלת אזורי תעשיה .

המנהלת עוסקת בפיתוח פיזי של אזורי התעשייה המתוכננים במועצה .

באבו קרינאת , מפותח כ 50 דונם החל שיווק מגרשים ליזמים , סיוע מול האוכלוסייה

בביר הדאג' . תיק מכרז מוכן  , סוגיות מול רשות להסדרת התיישבות הבדואים לתחילת מהלך פיתוח .

בוצעה בחינה עם המתכנן נחום דונסקי למיקום אפשרי להקמת מפעלי עיבוד בשר בשני אזורי התעשיה .

נערכים לעדכון המדידות וטיפול מול משרד הכלכלה – לעבודות פיתוח באזור תעסוקה  ביר הדאג' 


ליצירת קשר עם האגף

  
  
  
  
מוטי חדדמנהל מחלקת פיתוח חקלאי ומוניציפאלי08-6202539motihad@nevemidbar.org.il
​​
האגף לפיתוח חקלאי ומוניציפאלי