קול קורא 08/2019 הזמנה להיכלל במאגר יועצים של המועצה האזורית נווה מדבר

מספר מכרז:08/2019
קישור למסמכי המכרז:חוברת קול קורא 08-19.pdf
קישור למסמך ההבהרות:נספח ה מעודכן שאלון.pdf
קישור למסמך ההברות נוסף:מאגר יועצים (1).xlsx