מכרז למתן שירותי עזר לגביה

סיווג: מכרזים

מועד אחרון להגשה

מספר המכרז

 

מסמך הבהרות מס’4 – הודעה על הארכת מועד

המועצה האזורית נווה מדבר מתכבדת לעדכן, על עדכון בתנאי הסף למכרז שבנדון
והארכת המועד האחרון להגשת הצעות למכרז שבנדון.
עדכונים ביחס לתנאי הסף מפורטים במסמך הבהרות מס’ 3 המצוי באתר המועצה.
כמו כן, המועד האחרון להגשת הצעות יידחה ליום 23/10/2023 ולא יאוחר מהשעה
12:00 .
הצעות שתוגשנה לאחר המועד הנ”ל לא תתקבלנה.
מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
בכבוד רב ,
מזכירות ועדת המכרזים
מועצה אזורית נווה מדבר

לצפיה בקובץ מסמך הבהרות מס 4 לחץ כאן