חופש המידע حرية المعلومات

חוק חופש המידע, התשנ”ח 1998 קובע לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות חוק זה. החוק כמתייחס גם לרשויות המקומיות-בישראל ולגופים הקשורים אליהן.​

על פי חוק זה (הנוסח המלא) חייבת רשות מקומית להציג לעיון הציבור את-חוקי העזר שלה. כל תושב רשאי להגיש בקשה לקבלת מידע אודות המועצה בהתאם-לחוק זה, המגדיר בפירוט את נהלי הטיפול בבקשות.​
את הבקשה יש להגיש לממונה בכתב, ולאחר אישור הבקשה יש לשלם במשרדי הגבייה במועצה את אגרות הבקשה כפי שמפורסם בטבלת העלויות שבשירות התשלומים הממשלתי.

טבלת מחירים מפורטת

סוג האגרה כמות סכום
אגרת בקשה
1
20 ש"ח

אגרת טיפול:

  • שעות עבודה ממונה
  • שעות עבודה איש מקצוע
  • שעות עבודה לשכה משפטית
  • טכני
1
לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב 0.2 ש"ח לתקליטור 2.49 ש"ח
אחר
עלות הסרטה או הקרנה
נציג ציבור בועדה שם
בחינה
מאלק אבו קרינאת, עלי חמאד, קאיד אלפריג'את
איכות הסביבה
מאלק אבו קרינאת, עלי חמאד
מאבק בנוגע סמים
מאלק אבו קרינאת, עלי חמאד