ממונה על תלונות הציבור

ממונה על תלונות הציבור פועל במסגרת הביקורת הפנימית במועצה. הממונה פועל בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס”ח–2008.
ממונה על תלונות הציבור מטפל בפניות שהועברו תחילה למחלקה הנוגעת ולא נענו, לדעת הפונה, כנדרש.

הגשת תלונה:

כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור. התלונה יכולה להיות על הרשות המקומית ומוסדותיה, על גוף עירוני מבוקר, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בהם ובלבד שיתקיימו בה התנאים הבאים:
המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו או מונע ממנו במישרין טובת הנאה.
המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למנהל תקין או שיש בו נוקשות יתרה או אי צדק בולט.

דרך הגשת תלונה:

סעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות (ממונה על פניות הציבור) מגדיר את דרך הגשת תלונות לממונה כלהלן:
“תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי המתלונן תיחתם בידי המתלונן ויצוינו בה שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה התלונה, לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה”.

חובת סודיות

הממונה על תלונות הציבור חייב לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב עבודתו, לא לעשות בה שימוש ולא לגלותה לאחר, אלא לשם ביצוע תפקידיו לפי חוק או תפקידו כמבקר הרשות המקומית, זולת אם הגילוי נדרש על פי כל דין.