האגף לפיתוח חקלאי ומוניציפאלי

התחום המוניציפאלי

האגף לפיתוח חקלאי ומוניציפאלי

מטרות התחום המוניציפאלי

 • ליווי ועדי הישובים והעצמה לקראת שלבי העברת סמכויות מהמועצה לוועדים שנבחרו .
 • עידוד הועדים ללקיחת אחריות על חלק מהשירותים המוניציפאליים בישובים .
 • פיתוח שירותים נוספים על פי הצרכים המתאמים לכל ישוב .
 • האגף המוניציפלי מהווה גורם מתאם, מקשר, מייעץ בין התושבים למועצה ובין מוסדות וגופים ממלכתיים

תחומי הפעילות של האגף המוניציפאלי

 • שיפור הידע המקצועי של חברי הועדים באמצעות כנסים ,השתלמויות וימי עיון .
 • קביעת ישיבות לועדי הישובים לתיאום והגברת שיתוף הפעולה בן חברי הועד למועצה .
 • תיאום אל מול משרדי הממשלה השונים ובהם משרד הפנים תחום רשויות מקומיות .
 • ליווי הועדים בתהליכי ארגון לקראת הקמת ועדות משנה ואופן הפעלתם על ידי חברי ועדי הישובים , לצורך קידום והפעלת נושאים שונים בישוב .
 • שיתוף פעולה וקשר צמוד עם ראשי הועדים .

תחום זה יקבל משנה חשיבות לאור בחירת ועדי ישובים חדשים וליווי פעילותם .

טיפול במערך המים

טיפול בנושאי מים של המועצה מול רשות המים , ליווי חברת מימי הנגב , קשר מול חברת מקורות בנושאי חיבורים וצריכות וכו’.

טיפול בפניות של תושבים לבעיות אל מול קבלן אספקת המים .

ועדה חקלאית

מטרות :

במסגרת המועצה פועלת ועדה חקלאית על פי חוק .

קידום פיתוח מקורות תעסוקה לטובת אוכלוסיית ישובי המועצה . במגוון ענפים ובהם חקלאות ,תעשיה ומלאכה ועסקים קטנים .
כמועצה אזורית ייחודית ליישובים כפריים אשר פרנסתם מבוססת גם על חקלאות גידול צאן ,רבה החשיבות של פעילות בתחומי פיתוח וקידום הענף מחקלאות מסורתית לענף כלכלי מתקדם המספק פרנסה לעוסקים בו .ענף הצאן ,קידום פרויקט מכלאות צאן
פרויקטים לפיתוח והקמת בתי צמיחה בעורף החקלאי בישוב ביר הדאג’
בחינת קידום פרו’ חלב נאקות

תחומי פעילות
האגף מטפל בנושאים השוטפים הקשורים לחקלאות :

 • המלצה להקצאת מים לבעלי עדרים
 • הכוונה וליווי למגדלים .
 • מייצג את האזור ותושבי המועצה מול כל הגורמים המוסדיים קרי , משרד-החקלאות, נציבות המים ,רשות הבדואים וכו’.
 • יזום של פרויקטים חדשים היכולים לתרום לפיתוח החקלאות לטובת אוכלוסיית המגזר .
 • השתלמויות ומי עיון מקצועיים בשיתוף שה”מ ומשרד החקלאות .
 • ארגון קורסים, ימי עיון וסיורים.
 • פעילות לליווי יזמים למשרד החקלאות המתמחה במגזר הבדואי.
 • מנהלת אזורי תעשיה .

על פי החלטות ממשלה , ונתקבלה הרשאה לטובת פיתוח אזורי תעשיה ומנהלת אזורי תעשיה .
המנהלת עוסקת בפיתוח פיזי של אזורי התעשייה המתוכננים במועצה .
באבו קרינאת , מפותח כ 50 דונם החל שיווק מגרשים ליזמים , סיוע מול האוכלוסייה
בביר הדאג’ . תיק מכרז מוכן , סוגיות מול רשות להסדרת התיישבות הבדואים לתחילת מהלך פיתוח .
בוצעה בחינה עם המתכנן נחום דונסקי למיקום אפשרי להקמת מפעלי עיבוד בשר בשני אזורי התעשיה .
נערכים לעדכון המדידות וטיפול מול משרד הכלכלה – לעבודות פיתוח באזור תעסוקה ביר הדאג