אגף הגזברות

הגזברות מבצעת את מדיניות הכספית של המועצה בהתאם להנחיות משרד הפנים
ובהתאם להתחייבות המועצה לשמור על תקציב מאוזן. גזבר המועצה, מר תמיר כהן אמון על כל הפעילות הפיננסית של המועצה. באחריותו כל מערך התקבולים ממוסדות שונים ומגבייה והקצאתם לתחומי פעילות שונים של המועצה.

מחלקות אגף הגזברות

 1. גזברות ותקציבנות
 2. הנהלת חשבונות
 3. רכש
 4. גביה
 5. שכר
 6. מחשוב

 

תחומי פעילות עיקריים

 • הכנת תקציב שנתי והעברתו לאישור במוסדות המועצה.
 • ביקורת שוטפת על ביצוע התקציב בהתאם לאישורים שניתנו.
 • אחריות ועבודה שוטפת מול מנהלי המחלקות ומדור שכר במועצה כולל גופים נוספים-חיצוניים.
 • הכנת ספרי החשבונות של המועצה, דוחו”ת תקציב ומאזן.
 • העברת דו”חות תקציב ומאזן למשרד הפנים ולגופים אחרים, לביקורת תקופתית ושנתית.
 • השגת מימון ממשלתי ואחר לפרוייקטים של פיתוח ומעקב אחר ביצועם.
 • אחריות על ועדת מכרזים, תמיכות ואחרות.
 • פיקוח וניהול מעקב ובקרה אחר הגופים המסועפים למועצה – עמותות.
 • אחריות על גביית ארנונה, אגרות והיטלים עפ”י חוקי העזר.