מחלקת ההסעות

אגף הסעות משמש כיחידת מטה, אשר חלק מפעילותה מתבצע באמצעות הלשכות המחוזיות, בעיקר בנושא הסעות תלמידים ומורים.

 

תחומי פעילות עיקריים

בדיקה ואישור זכאות להסעות תלמידים בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד.
מידע להורים – זכאות להסעה.
ארגון הסעתם של קרוב ל-16.000 תלמידים ל-45 מוסדות חנוך ברחבי הנגב, כמו כן להסעתם של קרוב ל-400 תלמידים בחינוך המיוחד.
ארגון של כ-30 חברות הסעה המבצעות את הסעת התלמידים בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד.
ארגון הסעות לטיולים בבתי הספר, נסיעות מיוחדות לכנסים ופעילויות אחרות.
בדיקת זכאות והשתתפות במימיון העסקת מלווים בהסעות תלמידים בחינוך המיוחד.
בדיקת זכאות וארגון הסעה לעובדי הוראה.
רכישת אוטובוסים למועצה האזורית להסעת תלמידים.

 

הסעת תלמידים בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד

הסעת תלמידים במערכת החינוך מסייעת ליישום חוק חינוך חובה לתלמידים שבאזור מגוריהם אין בית ספר, או שבית הספר נמצא בריחוק ניכר מביתם. ההסעות מתבצעות על-פי אמות מידה שנקבעו לצורך זה. הבסיס להפעלת מערכת ההיסעים מושתת על קביעת מיפוי ואזורי רישום, תוך הקפדה על ויסות נכון של תלמידים בין מוסדות חינוך שונים ושמירה על שילוב חברתי.

מערכת ההיסעים, היא פתרון חלופי לבניית בתי ספר, בעיקר ביישובים קטנים, שמס’ התלמידים בהם קטן ואינו מצדיק הקמת מוסד חינוכי במקום, וזאת מהיבט פדגוגי וכלכלי. כמו כן המערכת מאפשרת שילוב חברתי בחינוך בין התלמידים בעלי רקע חברתי שונה באמצעות הקמת חטיבות ביניים שהתלמידים מגיעים אליהן בדרך כלל מאזורים שונים.
מערכת ההיסעים גם נותנת מענה חשוב לתלמידי החינוך המיוחד בכך שהיא מתחשבת בסוגי הלקויות השונים הקיימים בחינוך המיוחד ומאפשרת לתלמידי החינוך המיוחד ללמוד בבתי ספר העונים על צורכיהם הייחודיים.

חובת ארגון ההסעות וביצוען חלה על הרשות המקומית, שהתלמידים מתגוררים בתחומה, בכל מקרה, משרד החינוך אינו נוטל חלק בארגון ההסעות, אלא משתתף במימונן בלבד. קני מידה לזכאות, נוהלי בטיחות וכללים נוספים, פורסמו בחוזר מנכ”ל. משרד החינוך מחייב את הרשות המקומית להתקשר עם חברות הסעה, בהתאם למכרז וחוזה סטנדרטי שנקבע על ידו, בתיאום עם מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות, בהנחיית היועץ המשפטי. במכרז ובחוזה נקבעים כללים שמטרתם להבטיח טיפול אחיד של כל הרשויות בנושא ההסעות וכן חיוב כל חברות ההסעה לעמוד בתנאי בטיחות ובטחון המוכתבים על ידי גופים מוסמכים אחרים, כגון: משרד התחבורה.

בדיקה ואישור זכאות – ארגון הסעה לעובדי הוראה

בדיקה ואישור זכאות להשתתפות להסעה מאורגנת עבור עובדי הוראה, שהינם עובדי המדינה.
הכללים לארגון ההסעות לעובדי הוראה פורסמו בחוזר מנכ”ל.

בדיקת זכאות והשתתפות במימון העסקת מלווים בהסעות תלמידים בחינוך המיוחד

האחריות על ביצוע החוק להסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, מוטלת על הרשות המקומית שבתחומה מתגורר הילד הנכה.
חוק זה מחייב צירוף מלווה מבוגר בנוסף לנהג לתלמידים נכים הסובלים מלקויות שפורטי בתקנות לחוק זה, וזאת גם באחריות הרשות המקומית.

דיווח למשרד החינוך

האחריות מוטלת על המחלקה בכל הנוגע לדיווח למשרד החינוך בנושאים:
כמות מוסעים לפי מוסד כתה, כתובת מגורים בחינוך הרגיל.
דיווח מסלולי החינוך המיוחד לפי כל מסלול, מס’ מוסעים, קוד הלקות וצירוף וועדת השמה בתוקף לכל תלמיד.
דיווח בנפרד למסלולי החינוך המיוחד בחופשות, כגון: חופשת חורף, חופשת האביב וחופשות חגים.
דיווח של תלמידים בחינוך המיוחד הזכאים למלווה על פי הקריטריונים, תוך ציון שם התלמיד, כתובתו, המוסד בו לומד, מסלול הנסיעה וצירוף וועדת השמה בתוקף.