הועדה המרחבית לתכנון ובניה אבו בסמה

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה אבו בסמה, חולשת על שטח כולל של כ- 70,000 דונם. שטח זה מורכב משטחן המוניציפאלי של שתי מועצות אזוריות, כמפורט להלן:
מועצה אזורית אל קסום, בשטח כולל של כ- 38,000 דונם וכוללת בתחומה שבעה ישובים – אום בטין, אל סייד, דריג’את, כוחלה, סעווה (מולדה), מכחול ותראבין א-צאנע.
מועצה אזורית נווה מדבר, בשטח כולל של כ- 32,000 דונם וכוללת בתחומה ארבעה ישובים – אבו קרינאת, אבו תלול, ביר הדאג’ וקסר א-סר.

מטרת הוועדה:

יישום חוק התכנון והבניה במרחב התכנון המרחבי “אבו בסמה”.

תפקידים:

תפקידי הוועדה וסמכויותיה מוגדרים בחוק התכנון והבנייה התשכ”ה – 1965 וכן בתקנות התכנון והבנייה, לסוגיהן.

  • ניהול שוטף של עבודת הוועדה המרחבית לתכנון ובניה.
  • מתן שרות יעיל לתושבים וללקוחות חיצוניים.
  • ייצוג הוועדה מול גופי התכנון השונים.
  • טיפול בתכניות מתאר ותכניות מפורטות.
  • טיפול בתשריטי איחוד וחלוקת מגרשים.
  • טיפול בבקשות להיתר בניה, בקשות לטפסי 4 ולתעודות גמר בניה.
  • פיקוח על הבניה, טיפול בעבירות בניה.
  • קביעת מדיניות תכנון ונהלי עבודה.
  • מסירת מידע תכנוני.
  • טיפול בבקשות לשימוש חורג ובבקשות להקלה.

חברי הוועדה (8 חברים):

יו”ר הוועדה – מר מוטי דותן
חברי הוועדה (מליאת הוועדה): 2 חברי המועצה האזורית נווה מדבר + 3 חברי המועצה האזורית אל קסום + 2 נציגי ציבור כפי שימונו מעת לעת, על פי כל דין.