אגף שפ”ע ואיכות הסביבה

רקע כללי

היחידה הסביבתית למרחב הבדואים הוקמה בינואר 2008 והיא כוללת את ארבעת יישובי מ.א. נווה מדבר ואת האוכלוסייה הבדואית המתגוררת מחוץ לרשויות הבדואיות הקיימות. מדובר באוכלוסייה המתגוררת בנגב הצפון-מזרחי על שטח של כמיליון דונם בנגב הצפון-מזרחי

מטרות האגף

שיפור איכות החיים ושמירה על איכות הסביבה במרחב הנתון לפיקוחה
הגברת מודעות התושבים לשמירה על איכות הסביבה ושיתופם-בפעילויות סביבתיות.
פיקוח על נושאים תברואתיים, לרבות פינוי פסולת מוצקה, ריסוסים נגד יתושים ומזיקים אחרים.
ייזום פעילויות בתחומי איכות הסביבה השונים

מטרות לפי תחומים

תכנון סביבתי

 • הטמעת עקרונות סביבתיים בתכניות המתאר ובתוכניות הנושאיות של המועצה
 • שמירה על שטחים פתוחים ומשאבי טבע ונוף
 • בדיקת תסקירי השפעה על הסביבה

תפקידי המחלקה לאיכות הסביבה

 • הגדלת המודעות בנושאי איכות הסביבה והבריאות בקרב תושבי המועצה
 • הגברת מעורבות התושבים בנושאי איכות הסביבה
 • הטמעת נושאי איכות הסביבה הרלבנטיים בתכניות הלימודים ובבתי הספר של המועצה
 • טיפוח המורשת התרבותית הבדואית כמשאב סביבתי וחברתי
 • בניית מנהיגות סביבתית בקרב האוכלוסייה

פסולת מוצקה ומיחזור

 • הכנת תוכנית אב לטיפול בפסולת מוצקה
 • פיקוח ואכיפה על פינוי פסולת מוצקה לסוגיה מישובי המועצה
 • הסדרת מערכת פינוי הפסולת הביתית מהישובים והקמת תחנות מעבר
 • פיתוח מודעות להפרדת פסולת במקור ואיסוף פסולת למיחזור
 • פעילויות ליישום חוק הפיקדון במוסדות חינוך

מיגור מזיקים

 • טיפול במוקדים המסכנים את הבריאות וגורמים למפגעים סביבתיים
 • טיפול מניעה, ניטור והדברה לאורך הנחלים
 • פעולות למיגור קדחת הנילוס המערבי
 • פעולות למיגור מכרסמים