ביטחון ובטיחות

המועצה האזורית נווה מדבר מופקדת על הספקת שירותים לאוכלוסיית המועצה ולפזורה הסמוכה לה, בזמן רגיעה ותמשיך להיות אחראית לאותם השירותים גם במצבי ובעתות חירום באמצעות מטה החירום שלה.
המועצה נדרשת להרחיב את תחום טיפולה גם לתחומים בהם אינה עוסקת בשגרה והינם ייחודים לשעת חירום, כגון : קליטת מפונים מחוסרי קורת גג, טיפול בחללים בהיקפים גדולים וכד’.
לצורך כך קיימת בכל רשות מקומית וועדת מל”ח שבראשה עומד ר’ המועצה וחברים בה בעלי תפקידים, עובדי המועצה, הממונים על נושאים בתחומים שונים הנדרשים לשעת חירום.

תפקיד הוועדה

במצבי חירום, שיתרחשו בשטח שיפוט המועצה, הן בזמן רגיעה והן בשעת חירום לדאוג לכוננות ומוכנות המועצה, למתן מענה בתחום אחריותה, לקבוע קדימויות טיפול בעת אירוע, ליזום פרסום, להנגיש מידע לציבור בתיאום עם משטרת ישראל, לטפל באוכלוסיה במצוקה, לטפל בתשתיות שניזוקו, כולל גיבוש דרישות סיוע מצה”ל וגורמי מל”ח מחוזיים. ועדה זו מונחת ע”י רמ”ט ועדת מל”ח מחוזית, הנחיה מקצועית בתחומי החירום, ביצוע תרגילים למצבי החירום השונים וביצוע ביקורות תקופתיות.

בין יתר תפקידי המחלקה:

  • הדרכה והפעלת צוותי חירום יישובים (צח”י) והכנת מטה החירום של המועצה.
  • שיפור מרכיבי ביטחון במוסדות החינוך.
  • שמירת קשר עם פיקוד העורף, משרד החינוך ומשרד הביטחון.
  • אחריות למל”ח של היישובים, תחזוקת מחסני החירום.
  • שמירת קשר עם מטה מל”ח מחוז נגב, הפעלת וועדות מל”ח במועצה.

תחנת העיריות

08-6292444

תחנת דימונה

08-6543444