ועדת התקשרויות מיום 08.05.2022 בחירת פיקוח מגרש

שנה