ועדת שלושה החלטה על התקשרות עם משכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח במסגרת מכרז שנ.06.2022

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע