פרוטוקול וועדת שלושה לבחירת זוכה לאספקת כלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומחזור

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע