פרוטוקול וועדת שלושה מכרז מחשוב

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע