פרוטוקול ועדת שלושה לבחירת משכ"ל עבור שירותי ניהול ופיקוח

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע