פרוטוקול ועדת שלושה ליסינג למחלקת שפע

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע