פרוטוקול ועדת שלושה מתקני משחק אבו קרינאת וקסר אסר

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע