פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המיניין 1.2022

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע