פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 2.2021

לא מן המניין

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע