פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 2.2022

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע