פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 3.2022

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע