פרוטוקול ישיבת מועצה 07/2023

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע