פרוטוקול ישיבת מועצה 08/2023

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע