פרוטוקול ישיבת מועצה 09/2023

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע