פרוטוקול ישיבת מועצה 1.2023

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע