פרוטוקול ישיבת מועצה 2.2023

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע