פרוטוקול ישיבת מועצה 5.2022

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע