פרוטוקול ישיבת מועצה 5.2023

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע