פרוטוקול ישיבת מועצה 6.2023

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע