פרוטוקול ישיבת מועצה 7.2022

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע