פרוטוקול ישיבת מועצה 4.2022

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע