פרוטוקול ועדת שלושה לבחירת משכ"ל לאספקת ריהוט וציוד פרקים 1,2,3

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע