פרוטוקול ועדת שלושה על התקשרות לשירותי ניהול תאום ופיקוח

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע