פרוטוקול ישיבת מועצה 4.2023

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע