פרוטוקול ישיבת מועצה 6.2022

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע