פרוטוקול ישיבת מועצה 8.2022

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע