פרוטוקול ישיבת מועצה 9.2022

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע