ישיבת מועצה 1.2021

מן המניין

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע