ישיבת מועצה 1.2022

מן המניין

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע