ישיבת מועצה 10.2016

מן המניין

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע