ישיבת מועצה 10.2017

מן המניין

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע