מליאה 12.2019

לא מן המניין

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע