פרוטוקול מליאה 3.2018

לא מן המניין

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע