ישיבת מועצה 3.2019

מן המניין

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע