ישיבת מועצה 3.2020

מן המניין

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע