ישיבת מועצה שלא מן המניין 3.2021

לא מן המניין

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע