פרוטוקול ועדת שלושה החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח צהרונים לילדים

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע